Episodes

thumbnail
1k
E1
play icon
thumbnail
413
E2
play icon
thumbnail
698
E3
play icon
thumbnail
25
E4
play icon
thumbnail
522
E5
play icon
thumbnail
239
E6
play icon
thumbnail
861
E7
play icon
thumbnail
308
E8
play icon
thumbnail
152
E9
play icon
thumbnail
304
E10
play icon
thumbnail
192
E11
play icon
thumbnail
49
E12
play icon
thumbnail
597
E13
play icon
thumbnail
343
E14
play icon
thumbnail
120
E15
play icon
thumbnail
505
E16
play icon
thumbnail
548
E17
play icon
thumbnail
717
E18
play icon
thumbnail
187
E19
play icon
thumbnail
229
E20
play icon
Channel cover

The nerdy side of beauty

@emmarie_lane

4.9M Views

1920 Episodes

137.2k Subscribers

Channel cover

The nerdy side of beauty

@emmarie_lane

4.9M Views

1920 Episodes

137.2k Subscribers

Episodes

thumbnail
1k
E1
play icon
thumbnail
413
E2
play icon
thumbnail
698
E3
play icon
thumbnail
25
E4
play icon
thumbnail
522
E5
play icon
thumbnail
239
E6
play icon
thumbnail
861
E7
play icon
thumbnail
308
E8
play icon
thumbnail
152
E9
play icon
thumbnail
304
E10
play icon
thumbnail
192
E11
play icon
thumbnail
49
E12
play icon
thumbnail
597
E13
play icon
thumbnail
343
E14
play icon
thumbnail
120
E15
play icon
thumbnail
505
E16
play icon
thumbnail
548
E17
play icon
thumbnail
717
E18
play icon
thumbnail
187
E19
play icon
thumbnail
229
E20
play icon